Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Programu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.2.Regulamin określa zasady udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora Programie. Regulamin wraz z Katalogiem zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie.

1.3.Definicje:

1.    PROGRAM – program lojalnościowy mający na celu nagradzanie Klientów sklepu internetowego czescidobmw.pl za regularne zakupy.

2.    ORGANIZATOR – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.czescidobmw.pl prowadzony przez MACIEJA ZIÓŁKOWSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AUTO-CZĘŚCI MACIEJ ZIÓŁKOWSKI wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Łazienki 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski i adres do doręczeń: ul. Łazienki 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992841106, REGON: 080163470, adres poczty elektronicznej: sklep@czescidobmw.pl oraz numer telefonu kontaktowego: + (48) 602 386 393.

3.    UCZESTNIK – Klient sklepu internetowego czescidobmw.pl posiadający zarejestrowane konto Klienta.

4.    KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5.    PUNKTY – punkty bonusowe przyznawane przez Organizatora i przypisane do Klienta, które naliczane są na podstawie dokonywanych zakupów.

6.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.

7.    NAGRODY – określone w Katalogu towary, które Uczestnicy nabywają przy wykorzystaniu określonej ilości Punktów zgromadzonych na Koncie. Wszystkie Nagrody są dostępne w Programie w terminie określonym w Katalogu lub do wyczerpania ich zapasów.

8.    KATALOG – wykaz  Nagród oferowanych  Uczestnikom przez Organizatora.

9.    KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym

przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych zakupach.

2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

2.1.W Programie może wziąć udział każdy Klient sklepu internetowego czescidobmw.pl posiadający zarejestrowane konto Klienta.

2.2.Udział w Programie jest dobrowolny.

3. GROMADZENIE PUNKTÓW

3.1.Programem objęte są zakupy dokonane od początku Programu do jego zakończenia. Na Koncie Uczestnik gromadzi 1 Punkt za każde zrealizowane zakupy o wartości 100 zł netto. Punkty nie są dodawane za zakupy produktów objętych promocją. Aktualna lista produktów objętych promocją: https://czescidobmw.pl/promocje. Punkty są odejmowane w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość i zwróceniu towaru. Wartość zgromadzonych Punktów jest aktualizowana do 5 dnia danego miesiąca za zakupy oraz zwroty dokonane w miesiącu poprzednim.

3.2.Uczestnik posiada możliwość wglądu do salda zgromadzonych Punktów poprzez zalogowanie się do własnego Konta na stronie internetowej sklepu internetowego czescidobmw.pl.

3.3.Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie oraz zgromadzonych Punktów na inne podmioty.

3.4.Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami rozpatrywane są przez Organizatora na wniosek Uczestnika.

4. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

4.1.Wymiana Punktów na Nagrody następuje poprzez złożenie Formularza Zamówienia i przesłanie go do Organizatora.

4.2.W Formularzu Zamówienia należy dokonać wyboru jednej lub kilku Nagród oraz podać dane weryfikacyjne.

4.3.Nagrody można wybrać z dostępnego Katalogu produktów. Każdej Nagrodzie przypisana jest odpowiednia ilość Punktów.

4.4.W chwili wyboru Nagrody saldo Punktów na Koncie Uczestnika nie może być niższe niż wartość Nagrody. Po wybraniu i złożeniu Formularza Zamówienia saldo Punktów Uczestnika Programu zostanie pomniejszone o wartość Punktów przypisanych do danej Nagrody.

4.5.Po otrzymaniu Formularza Zamówienia Organizator w najkrótszym możliwym czasie kontaktuje się z Uczestnikiem. Warunki odbioru Nagrody ustalane są przez Organizatora w porozumieniu z Uczestnikiem.

5. KATALOG I DOSTĘPNE PRODUKTY

5.1.Organizator przy przygotowaniu Katalogu, doborze Nagród oraz ich opisie kieruje się największą troską o pełną satysfakcję Uczestnika.

5.2.Nagrodami są gadżety Oryginalne BMW. Pełny opis Nagrody znajduje się w materiałach marketingowych BMW AG.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY NAGRÓD, GWARANCJA I REKLAMACJE

6.1.Gwarancje dotyczące Nagród udzielone są przez producenta. Okres gwarancji zaczyna się z dniem przekazania Nagrody Uczestnikowi. Organizator nie udziela gwarancji dotyczącej Nagród.

6.2.Organizator odpowiada względem Uczestnika, jeżeli Nagroda ma wadę prawną lub fizyczną. Do odpowiedzialności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

6.3.Reklamacje Nagród z tytułu rękojmi będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji.

7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

7.1.Organizator nie określił terminu zakończenia Programu.

7.2.Informacja o zakończeniu Programu zostanie opublikowana na stronie internetowej sklepu internetowego z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

7.3.W przypadku zakończenia Programu informacja musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji i datę upływu terminu wymiany Punktów.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz Regulamin sklepu internetowego czescidobmw.pl.